1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3.1DÜNYADA Kİ GELİŞMELER - Danışman Yüksek Müh. Akın kisa ankara

səhifə8/11
tarix05.12.2017
ölçüsü468.29 Kb.

3.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


3.1DÜNYADA Kİ GELİŞMELER

3.1.1Kalite Alanında Yaşanan Gelişmeler


          Tanımı gereği kalite zamana bağlı bir kavram değildir. Dolayısı ile ilk insanın kalite konusundaki bilgi ve becerisi ile yaklaşımının antik çağların sisleri içinde gizli olarak kaldığını söyleyebiliriz. Buna rağmen bizler, insanın tarihsel gelişim süreci içinde daima kalite sorunları ile karşı karşıya kaldığından emin olabiliriz. İlkel toplayıcılar, yaşamlarını sürdürebilmek için, deneme yanılma yöntemini kullanarak hangi meyvenin yenir, hangilerinin yenilemez (zehirli) olduğunu keşfetmek zorunda kalmışlardır. İlkel avcılar avlarını avlayabilmek için hangi ağacın odunundan daha iyi sopa ve ok yapıldığını öğrenmek durumunda kalmışlardır. Bu şekilde elde ettikleri bilgileri (know how) sürekli geliştirerek ve üst üste koyarak önceleri sözlü, yazının keşfinden itibaren de yazılı ve katlamalı bir şekilde kuşaktan kuşağa aktararak günümüze kadar ulaştırmışlardır(URL10 , 16 Nisan 2012).
Başlangıçta insanoğlunun kalite bilgisi neyin yenilip neyin yenilemeyeceğine dayalıyken, insanlığın gelişimine paralel olarak çeşitlenmiş özellikle sanayi devrimi ve izleyen bilgi devrimi sonucu çok önemli aşamalar kaydederek yaşamla bütünleşip bu gün bildiğimiz anlamda kalite bilgisine ulaşmıştır. Bu gün dünyada her ülke bir taraftan tüketiciyi korumak, diğer taraftan kendi yerli sanayini rakipleriyle rekabet edebilir seviyede tutmak ve ticareti kolaylaştırmak amacıyla standartlar geliştirmektedirler. Zaman içinde ülkeler arası ticaretin artmasıyla birlikte buda yeterli olmamış;
Uluslararası mal ve hizmet değişimini hızlandırmak,
l Entelektüel, bilimsel, teknolojik ve ekonomik faaliyetlerde işbirliğini geliştirmek
Amaçlarıyla Uluslar arası Standartlar Kurumu (International Organization for Standardization) 23 Şubat 1947 tarihinde kurulmuştur. Yunanca eşit anlamına gelen isos kelimesinden türetilen ISO halen 135 ülkeden (her ülkeden bir üye olmak üzere) ulusal standart kuruluşlarının katılımıyla standardizasyon faaliyetlerini sürdürmektedir(URL10 ,11 Mayıs2012).
ISO standardizasyon çalışmalarını halen 187’si Teknik Komite (Technical Comitee), 572’si Alt Komite (Sub Comitee), 263’ü Çalışma Grubu (Working Groups), 45’i Stratejik Çalışma Grubu (ad hoc study groups) olmak üzere 2867 teknik komite ile yürütmektedir(URL10,11Mayıs2012).
ISO, 31 Aralık 1999 tarihi itibarıyla sanayinin tüm alanlarına yönelik 12.524 adet teknik standart yayınlamıştır. Bu standartlar toplam olarak 356.427 sayfalık yazılı doküman oluşturmaktadır. ISO 1999 yılı verilerine göre yılın her hangi bir gününde dünyanın herhangi bir yerinde 15 toplantı düzenlemektedir. Bu veri yılda 32 ayrı ülkede toplam 1493 teknik toplantı anlamına gelmektedir. Bu toplantıların 94’ü teknik komite, 370’i alt komite ve 1029’u ise çalışma grupları toplantısı şeklinde düzenlenmektedir.
ISO kalite alanına yönelik ilk standardını, ISO 9000 standartlar serisi olarak ilk defa 1987 yılında geliştirmiştir. ISO 9000 standartları serisi olarak ilk defa 1987 yılında geliştirmiştir. ISO 9000 standartlar olarak adlandırılırlar. Bu özelliği ile ISO 9000 yönetim standardı kuruluşa yönetim sistemlerini kurmak ve işletmek amacıyla bir örnek model gösterir. (URL10 , 11 Mayıs 2012).
Standardın şartlarının yerine getirildiği bir yönetim sisteminde faaliyetler planlı ve sistematik bir şekilde yürütülür. Böylece hem müşterilerde, hem de çalışanlarda ürün ve hizmetlere güven sağlanır. ISO 9000 serisi standartlar ürün geliştirme, üretim ve hizmet verme amaçlarına yönelik olarak kuruluşun yönetim sistemlerine uygulanır ve tüketiciye belirli bir kaliteyi sunabilmek amacıyla gerekli olan asgari şartları tanımlar.
ISO 9000 serisi standartlara sahip oldukları özellikler ve niteliklerden dolayı ISO tarihinde en fazla satılan ve uygulama alanı bulan standart konumuna yükselmişlerdir. ISO, ISO 9000’nin dünyadaki gelişimi ve uygulama alanı üzerine ilk araştırmasını Ocak 1993 tarihinde yapmıştır. Bu araştırmaya göre dünyada belge sayısı 27.816, belge veren ülke sayısı 48’dir. Belge alan ülkeler % 83,02 gibi bir ağırlık ile Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren kuruluşlardır. ISO belgelendirme konusunda Aralık 1999 tarihi itibarıyla 9. Araştırmasını gerçekleştirmiştir. Bu araştırmaya göre belge sayısı 343.643’e ulaşmıştır. Belge verilen ülke sayısı 150 seviyesine kadar gerilemiştir. Bu rakamlar ISO 9000’nin tüm dünya ülkelerinde kabul gören ve uygulama alanı bulan standartlar konumuna yükseldiğini teyid eden rakamlar olarak yorumlanabilir. (Tablo 1). 1993-1999 yılları arasında çifte belgelendirme, kuruluşun belgeyi devam ettirmeme, belgelendirme kuruluşunu değiştirmeden ve faaliyetlerini durdurmasından dolayı toplam 9862 kuruluşun belgesi iptal edilmiştir. ISO 9000 konusunda bir diğer altı çizilmesi gereken konu ise dünyadaki ISO 9000 çalışmalarının artık 4 milyar dolarlık bir pazara ulaşmış olmasıdır(URL10 , 11 Mayıs 2012).

3.1.2ISO 9000:2000’İ BUGÜNE TAŞIYAN ŞARTLAR


ISO 9000:1994’ün yayınlandığı andan itibaren uygulamada özellikle hizmet vermeye yönelik olan bazı şartları tam anlamıyla karşılamadığı görülmüştür. Bu nedenle yeni gelişen bilgi sistemleri ve buna bağlı olarak çalışma yaşamında gündeme gelen değişikliklerin standart kapsamında ele alınmasında tüm dünyada yorum ve uygulama farklılıkları yaşanmıştır. Sürekli iyileştirme yaklaşımının standartta doğrudan yer almaması uygulamaların bu yaklaşımla bütünleşmesini engelleyerek standardın kuruluş çalışmaların iyileştirme katkısı doğrultusunda etkilerini sınırlamıştır. Bu durum 1 Ekim 1990’da yayınlanan sonra “Vizyon 2000 : 1990’larda Kalite Arenasında Uygulanan Uluslar arası Standartlar için Bir Strateji” isimli raporda da net bir şekilde vurgulanmıştır(URL10 , 16 Nisan 2012).
ISO tüm standartların ilgili komite tarafından her 5 yılda bir gözden geçirilerek
aynen kalması, revize edilmesi veya kaldırılması kararının verilmesi gerektiğini şarta bağlamıştır. Bu çerçevede ISO 9000’nin 2000 yılında revize edilmesi kararlaştırılmıştır(URL10,11Mayıs2012).
ISO 9000 standartlarının revize edilmesinin arkasında yatan en önemli gerekçeyi kuruluştaki süreçlere yoğunlaşarak performansı sürekli iyileştirmek ve gerçekleştirilecek faaliyetler aracılığıyla kuruluşa katma değer yaratma fırsatı vermektir(URL10 , 16 Nisan 2012).
Revizyon süreci boyunca ISO/TC 176 kullanıcılar ile doğrudan temas tesis ederek kullanıcıların istek ve beklentilerini revizyonu yönlendirmek amacıyla değerlendirmiştir. Bu belirlemede en etkin ve önemli rolü Nisan 1998 tarihinde ISO/TC176 SC2, WG 18/1.2.2 kullanıcılara yönelik “Kalite Güvence ve Kalite Yönetimi Araştırma Anketi” yapmıştır(URL10,11Mayıs2012).
Anket, ISO/TC176 SC2 aracılığıyla;
Tüm ulusal standart kuruluşlarına ve onların aracılığıyla ülkedeki diğer kuruluşlara,
Tüm ulusal akreditasyon kuruluşları ile belge veren kuruluşlara,
ISO/TC176 SC2 üyelerine İletildi. Anket; Kalite güvence ve kalite yönetim standardında öngörülen değişiklikleri, Kalite yönetim ve çevre yönetim sistemi arasındaki ilişkileri, etkileşimleri, Bir doküman olarak kalite yönetim ve kalite güvence standardının taşıması gereken özellikler ile 1994 revizyonunun yorumlanmasında ve uygulanmasında güçlük çekilen noktaların açığa çıkarılmasına yönelik soruları içerecek biçimde tasarlandı.
Ankete 40 ülkeden 1120 kuruluş yanıt verdi. Yanıt verenlerden %12’si 1-14 kişinin çalıştığı küçük ölçekli kuruluşlar iken %43’ü 500’den fazla kişinin çalıştığı büyük ölçekli kuruluşlardı(URL10 , 11 Mayıs 2012).
Anket sonuçlarına göre kuruluşlar ISO 9000’nin;
Diğer yönetim sistemleri ile bütünleşmesini;
Uygulamanın kapsamının netleştirilmesini,
Sürekli İyileştirme yaklaşımının vurgulanmasını,
Paydaşların sağlayacağı yararların netleştirilmesini,
Kullanımda kolaylık sağlanmasını
Süreç yaklaşımının ele alınması gerektiğini belirttiler.

Ankete katılanlardan ayrıca mevcut standartta üç en önemli husus belirtmeleri istendi. 1900 öneri geldi ve bunların en çok belirtilen 7 adedi aşağıda özetlendi:


1. Basit bir dil ve terminoloji kullanımı,
2. Bir yönetim sistemi altında bütünleşmenin desteklenmesi,
3. Sürekli iyileştirmenin yer alması
4. Kalite yönetiminde süreç yaklaşımının kullanılması,
5. Diğer yönetim sistemi standartları ile uyum,
6. Müşteri tatminin daha güçlü bir şekilde vurgulanması,
7. Standardın daha işe yönelik hale getirilmesi

Anketin kısaca özetlenen tüm bu sonuçları ISO 9000:2000’nin revizyonunda temel olarak kullanılmıştır(URL10 , 11 Mayıs 2012).Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


applikaciya---2.html

applikaciya-kak-vid.html

applying-for-1st-time-at.html

applying-for-jobs-in-decd.html

applyingthe-stringmethod.html