©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

-   : : . ]  : [ 2199 - Müxt r kinci n r b dilind n t rcüm ed n lixan Musayev


-

  :


:

.

] :

[

2199.

vay t edilir ki, Abdullah ibn Öm r

 demi dir: “Biz Pey mb

 onun

mrini e idib ita t edyimiz  dair bey t etdikd  o biz  dey rdi: “Gücünüz

yetdiyi q

r (

l edin)!” ( l-Buxari, 7202)8-ci f sil. X lif  t yin etm k- :-

 :

:.

]

 :[

hih  l-Buxari

Hökml r kitab .

878

2200. 

Abdullah ibn Öm r

 r vay t edir ki, Öm r can üst  olark n (ona): “X lif

yin etm

ks nmi?”– dey  sual verdil r. Dedi: “r x lif  t yin ets m,

(bilin ki,) m nd n daha xeyirlisi –  bu B kr (özünd n sonra m ni) x lif  t -

yin etmi dir. Yox, 

r bunu etm

m, (bilin ki,) m nd n daha xeyirlisi –

Allah n elçisi  bunu etm mi dir. ( l-Buxari, 7218)9-cu f sil--

 :

:.

]

 :-

[

2201.

vay t edilir ki, Cabir ibn S mura  demi dir: “M n Pey mb rin  bel

dediyini e itmi m: “(M nd n sonra) on iki  mir olacaq...” Sonra o el  bir

söz dedi ki, m n onu e id  bilm dim. Atam is  demi dir: “Onlar n ham

Qurey


n olacaq.” ( l-Buxari, 7222-7223)

879

-93 – Arzu kitab1-ci f sil.yi arzulamaq bnilmir?- :-

 :

.]

 :

[2202.

vay t edilir ki, 

s  demi dir: “

r m n Pey mb rin : “Özünüz

ölüm dil

yin!”– dediyini e itm

ydim, (özüm  ölüm) dil

rdim.” ( l-

Buxari, 7233)

-

:

.]

 :

[2203.

bu Hureyra  r vay t edir ki, Pey mb r   demi dir:  “Sizd n  heç  k s

özün  ölüm dil

sin. (


r o, h yatda qalarsa,) 

lisaleh adamd rsa,

yax  i r görüb savab  art rar, yox günahkar adamd rsa, ola bil r ki, töv-

 etsin.” ( l-Buxari, 7235)hih  l-Buxari

Kitab v  sünn

n möhk m yap maq kitab .

880


-94 – Kitab v  sünnn möhk m yap maq kitab1-ci f sil.Pey mb rin  sünn rinriay t etm k-:-

.

] :

[

2204.

bu Hureyra  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Ümm timd n h r

s C nn  daxil olacaq. Yaln z (bundan) imtina ed n kims rd n ba qa.”

shab r t ccübl ) soru dular: “Ya R sulullah, kim imtina ed

k?!” Pey-

mb r  buyurdu: “M

 ita t ed n kims  C nn  gir r, m

 asi olan

kims  is  imtina etmi  olar.” ( l-Buxari, 7280)-

 :

.]

 :

[2205.

vay t edilir ki, Cabir ibn Abdullah

 demi dir: “Pey mb r  yatm

ik n m kl r onun yan na g ldil r. Onlardan b zisi: “O yat b”– dedi, b zisi

is : “(Onun) gözl ri yatsa da, q lbi oyaqd r”– dedi. Sonra onlar dedil r: “Bu

dostunuz bar

 (yax ) bir misal ç km k olar, g tirin o misal .” B zil ri: “O

yat b”– dedil r, b zil ri d : “(Onun) gözl ri yatsa da, q lbi oyaqd r”– dedi-

r. Sonra (m kl r) dedil r: “Onun hal  bir ev tikib içind  ziyaf t ver n v

insanlar  yem

 d

t ed n kims nin hal na b nz yir. Kim dtçinin d -

tini q bul ets , ev  daxil olub yem kd n yey r. Kim d

tçinin d

tini


bul etm zs , n  ev  gir r, n  d  yem kd n yey  bil r.” (M kl r) dedil r:

“Bu misal  ona yozun ki, onu ba a dü sün.” B zil ri: “O yat b”– dedil r, b -

zil ri d : “(Onun) gözl ri yatsa da, q lbi oyaqd r”– dedil r. Sonra (m kl r

bunu)  bel   izah  etdil r:  “O  ev  –  C nn tdir,  d

tçi  is   Muh mm ddir .

Kim Muh mm

 ita t ets , Allaha ita t etmi  olar, kim Muh mm

asi olarsa, Allaha asi olmu  olar. Muh mm d  insanlar  bir-birind n ay r-

r

1

”. ( l-Buxari, 7281)1

 Y ni möminl ri kafirl rd n ay rm

r.

881

2-ci f sil. Çox sual verm yin,habel  laz ms z i baqo ma n bnilmsi- :-

 :

.]

 :

[2206.

s ibn Malik  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “ nsanlar bir-biri-

rin  o q

r sual ver

kl r ki, ax rda dey

kl r: “Bax n, Allah h r  eyi

yaratm

r. B s Allah  kim yaratmr?” ( l-Buxari, 7296)

3-cü f sil. Fikir yürütm yin pis-nm si v  qiyas1 yolu il  mü-hakim  yürütm k haqq ndadeyil nl r-:-

 :

:.

]

 :[

2207.

vay t edilir ki, Abdullah ibn Amr

 demi dir: “M n Pey mb rin  bel

dediyini e itmi m. Allah elmi siz  b

 etdikd n sonra onu (q lbl rinizd n)

silib götürm z. Lakin bunu etm k ist dikd  insanlar aras ndak  aliml ri onla-

n elmi il  b rab r aradan götür r, ax ra is  cahil adamlar qalar. (Camaat on-

lardan) fitva soru ar v  onlar öz fikirl rini yürüd

k fitva ver rl r, bel likl

m özl ri z lal  dü r, h m d  (camaat ) z lal  salarlar.” ( l-Buxari, 7307)4-cü f sil. Pey mb rin : “Sizözünüzd n  vv lkil rin yolunututub gedksiniz” sözü-:-

:

.]

 :

[2208.

bu Hureyra  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “M nim ümm tim

özl rind n  vv lki ümm tl rin yolunu tutub qar -qar , 

2

 getm -yinc , Qiyam t qopmayacaq.” ( shab r) soru dular: “Ya R sulullah, fars-

lar v  rumlular kimi (mill tl ri q sd edirs n)?” Dedi: “Onlardan ba qa kim

ola bil r?!” ( l-Buxari, 7319)

1

 Bir  eyi ba qa bir  ey  b nzk v  ya onunla müqayis  ed k hökm verm .

2

 311-ci h disin qeydl rin  bax.hih  l-Buxari

Kitab v  sünn

n möhk m yap maq kitab .

882


5-ci f sil.

(Zina etmi )

 evli 

(ki i v

qad n)

 da qalaq edilm si-:-

:

.]

 :

[2209.

vay t edilir ki, Öm r  demi dir: “H qiq n, Allah Muh mm di  haqq

(din) il  gönd rmi  v  ona Kitab nazil etmi dir. Nazil etdiyi (Kitabda) da qa-

laq ay si var idi.” ( l-Buxari, 7323)6-c  f sil. Hakimin ictihad edibdüz, yaxud s hv mühakimyürütdüyü t qdird  savabqazanmas-:-

:

.]

 :

[2210. 

Amr ibn As  r vay t etmi dir ki, o, Pey mb rin  bel  dediyini e itmi -

dir: “


r hakim hökm verdiyi zaman ictihad ets , sonra da verdiyi hökm

düz ç xsa, iki savab qazanar. 

r hökm verdiyi zaman ictihad ets , sonra

da verdiyi hökm s hv olsa, bir savab qazanar.” ( l-Buxari, 7352)7-ci f sil. Ba qa birisinin deyil,hz Pey mb rin  t rk etdiyibir  eyi d lil olaraq götür nkims-:-

:

.]

 :

[2211.

vay t edilir ki, Muh mm d ibn Munk dir demi dir: “M n Cabir ibn Ab-

dullah n

 ibn Saidin d ccal oldu una and içdiyini e idib dedim: “S n

Allaha and içirs n?!” Dedi: “M n Öm rin Pey mb rin  yan nda (ibn Saidin

ccal) oldu una dair and içdiyini e itdim. Pey mb r  ona etiraz etm di.”

l-Buxari, 7355)

883

-95 – Tövhid kitab1-ci f sil.Pey mb rin  öz ümm tiniAllah n t kliyini q bul etmça rmas-:-

.

] :

[

2212. 

Pey mb rin  zövc si Ai

 r vay t etmi dir ki, (bir d ) Pey mb r

bir n ri qo una ba  t yin edib (döyü ) gönd rdi. H min adam dostlar -

na q ld rd  namaz  h r d : “De: “O Allah T kdir!” (sur si)

1

 il  bitir rdi.shab r geri döndükd  bu haqda Pey mb

 x

r verdil r. Pey m-r  dedi: “N  üçün bel  etdiyini ondan soru un.” Onlar bunun s

bini


ondan  soru duqda  o  dedi:  “Çünki  bu  sur

r-R hman   v sf  edir.  M n  d

onu oxuma  çox sevir m.” Pey mb r  buyurdu: “Ona bildirin ki, Allah

da onu sevir.” ( l-Buxari, 7375)2-ci f sil.Uca Allah n: “H qiq n, Allahruzi ver ndir, qüvv t Sahibidir,tindir”2 sözü- ::

[

TU

V

WX

Y

ZZ

-

 :

.]

 :

[2213.

bu Musa  l- ari  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “E itdiyi nala-

yiq sözl  Allahdan daha çox s bir ed n bir kims  yoxdur. (Qullar ) Onun

övlad  oldu unu iddia edirl r, O is  onlara can sa

 v  (çoxlu) ruzi verir.”

l-Buxari, 7378)

1

 “ l- xlas” sur si.2

 “ z-Zariyat” sur si, 58.hih  l-Buxari

Tövhid kitab .

884

3-cü f sil. Uca Allah n: “O,Qüdr tlidir, Müdrikdir”1, “Qüdr tsahibi olan R bbin pakd r, mü -rikl rin Ona

 aid etdikl ri sif tl r-n uzaqd r”2 v  “qüdr t yaln zAllaha, Onun Elçisin  v  mömin- m xsusdur...”3 sözü-: :

[

xy

z

Z:

[

ÌÍ

Î

ÏÐ

Ñ

Z :

[

de

f

Z-

.

] :

[

2214. 

bn Abbas

 r vay t etmi dir ki, Pey mb r  dey rdi: “Ey Özünd n ba -

qa heç bir m bud olmayan, heç vaxt ölm

n (Allah m), S nin izz tin  s

-

ram! (S n Ölm zs n), halbuki cinl r v  insanlar ölürl r.4

” ( l-Buxari, 7383)4-cü f sil. Uca Allah n: “Allah siziÖzünd n ç kindirir”5 v  “S nnim q lbimd  olanlar  bilirs n,n is  S nin Özünd  olanlarbilmir m”6 sözü- : :

[

ÅÆ

ÈÇ

Z :

[

no

p

qr

s

tu

wv

Z-

:

.]

 :

[2215.

bu Hureyra  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Allah m xluqat

yaratd  zaman Öz yan nda 

in üz rind  yerl

n Kitab nda Özün  aid

bel  yazm

r: “H qiq n d , M nim r hm tim q

bimi üst yir!” ( l-

Buxari, 7404)

-

 :

.]

 :

[2216.

bu Hureyra  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Uca Allah buyurur:

“M n qulumun bar md ki z nni yan ndayam, M ni yad etdikc  onunlayam.

O M ni öz-özlüyünd  yad ets , M n d  onu Öz-Özlüyümd  yad ed

m. O

ni camaat n yan nda yad ed rs , M n onu onlardan daha xeyirli bir top-lumun (m kl rin) yan nda yad ed m. O M

 bir qar  yax nla sa, M n

1

 “ brahim” sur si, 4.2

 “ s-Saffat” sur si, 180.

3

 “ l-Munafiqun” sur si, 8.4

 Transkripsiyas :  uzu bi izz tik ll zi l  ilah  ill nt ll zi l  y mut, v l-cinnu v l-insu y mutun.

5

 “Ali- mran” sur si, 28.6

 “ l-Maid ” sur si, 116.885

ona bir 


 yax nla aram. O M

 bir 


 yax nla sa, M n ona bir qulac ya-

nla aram. O M

 do ru yeriy

k g ls , M n ona do ru yüyür

k g -

m.” ( l-Buxari, 7405)5-ci f sil. Uca Allah n: “OnlarAllah n sözünü d yi dirm kist yirl r”1 sözü- ::

[

ÃÄ

Å

ÆÈÇ

Z

-

:

.

] :

[

2217.

bu Hureyra  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Allah buyurur: “Qu-

lum günah i  görm k ist

, o günah  ed

k bunu onun  leyhin  yazma-

n. 

r o günah ets , ancaq onun mislind  günah yaz n, yox, r M nd n

qorxaraq bu i

n  l ç

rs , ona bir savab yaz n. Vr bir yax q etm k

ist


 v  onu yerin  yetirm

, buna  gör  ona bir savab yaz n, 

r onu yeri-

 yetir rs , ona bunun on mislind n yeddi yüz qat nad k savab yaz n.” ( l-

Buxari, 7501)

-

 :

:.

]

 :[

2218.

vay t edilir ki, bu Hureyra  demi dir: “M n Pey mb rin  bel  dedi-

yini e itmi m: “(Bir d  Allah n qullar ndan) biri günah i  gördü v : “Ey

bbim, m n günah i  gördüm, m ni ba la!”– dedi.” R bbi dedi: “M nim

qulum bilir ki, onun günahlar  ba layan v  onlara gör  c za ver n R bbi

vard r. M n onu ba lay ram.” Bu adam Allah n ist diyi q

r (günah i t-

n) ya ad qdan sonra yen  günah i  gördü v : “Ey R bbim, m n yen

günah i  gördüm, günah

 ba la!”– dedi.” (Allah) dedi: “M nim qulum

bilir ki, onun günahlar  ba layan v  onlara gör  c za ver n R bbi vard r.

n onu ba lay ram.” Bu adam Allah n ist diyi q

r ya ad qdan sonra

bir daha günah i  gördü v : “Ey R bbim, m n yen  günah i  gördüm, güna-

 ba la!”– dedi.” (Allah) dedi: “M nim qulum bilir ki, onun günahlar

ba layan v  onlara gör  c za ver n R bbi vard r. M n onu üç d  ba la-

m. (Bundan sonra) ist diyini ed  bil r.” ( l-Buxari, 7507)

1

 “ l-F th” sur si, 15.hih  l-Buxari

Tövhid kitab .

886

6-c  f sil. Qüdr tli vtlibbin Qiyam t günü pey m-rl v  qeyril rin  xitab etm si- :-

 :

::

.

] :

[

2219.

vay t edilir ki, 

s  demi dir: “M n Pey mb rin  bel  dediyini e it-

mi m: “Qiyam t günü yeti dikd  m

 havadarl q etm k hüququ veril -

kdir. Onda m n: “Ey R bbim, q lbind  xardal d

si boyda iman  olan kim-

ri C nn  daxil et!”– dey

m v  onlar (C nn ) daxil olacaqlar. Sonra

n: “Q lbind  xardal d

sind n az iman  olan kims ri C nn  daxil

et!”– dey

m.”


s dedi: “ ndi d  Pey mb rin  barmaqlar  gözl rim önünd dir.”

l-Buxari, 7509)-

:

:.

 :

.]

 :

[2220.

vay t edilir ki, 

s  demi dir: “Muh mm d  biz  bel  r vay t etmi -

dir: “Qiyam t günü insanlar n aras na çaxna ma dü

k. (N hay t,) onlar

Ad min yan na g lib dey

kl r: “(Ey Ad m!) R bbinin yan nda bizd n ötrü

havadarl q et ( fa tçi ol)!” (Ad m) dey

k: “M n buna layiq deyil m. La-

kin siz  brahimin yan na gedin. H qiq n, o, M rh

tli Allah n  n sevimli

dostudur.” Sonra onlar  brahimin yan na g

kl r.  brahim dey

k: “M n


buna layiq deyil m. Lakin siz Musan n yan na gedin. H qiq n, o, Allah n

(bilavasit ) dan

 (bir adamd r).” Sonra onlar Musan n yan na g

kl r.


Musa dey

k: “M n buna layiq deyil m. Lakin siz  san n yan na gedin. H qi-887

n, o, Allah n ruhudur v  Onun K lm sidir

1

”. Bundan sonra onlar  san nyan na g

kl r.  sa dey

k: “M n buna layiq deyil m. Lakin siz Muh m-

din  yan na gedin.” Bel likl , onlar m nim yan ma g

kl r. Onda

n dey


m: “M n buna layiq m!” Sonra m n R bbimd n izn ist

-

m v  m izn veril

kdir. Sonra Allah m

 indi bilm diyim h md-s -

nalar  t lqin ed

k v  m n o h md-s nalarla Ona t rifl r dey

m v  s c-

 qapanaca am. Onda Allah buyuracaq: “Ey Muh mm d! Ba

 qald r,


dan , s

 qulaq as lacaq, ist , s

 ist diyin veril

k, havadarl q et, hava-

darl n q bul olunacaq.” M n dey

m: “Ey R bbim! Ümm tim, ümm -

tim!” Allah buyuracaq: “Get, q lbind  arpa d

si a rl nda iman  olan

kims ri at

n ç xart!” M n gedib onlar  (oradan) ç xardaca am. Sonra

geri dönüb h min h md-s nalarla Allaha t rifl r dey

m v  Onun qar -

nda s cd

 qapanaca am. Onda m

 deyil

k: “Ey Muh mm d! Baqald r, dan , s

 qulaq as lacaq, ist , s

 ist diyin veril

k, havadarl q

et, havadarl n q bul olunacaq.” M n dey

m: “Ey R bbim! Ümm tim,

ümm tim!” Allah buyuracaq: “Get, q lbind  z rr  q

r v  ya xardal d

si

rl nda iman  olan kims ri atn ç xart!” M n gedib onlar  (oradan)

xardaca am. Sonra geri qay b h min h md-s nalarla Allaha t rifl r de-

m v  Onun qar

nda s cd


 qapanaca am. Onda m

 deyil


k:

“Ey Muh mm d! Ba

 qald r, dan , s

 qulaq as lacaq, ist , s

 ist di-

yin veril

k, havadarl q et, havadarl n q bul olunacaq.” M n dey

m:

“Ey R bbim! Ümm tim, ümm tim!” Allah buyuracaq: “Get, q lbind  xardalsi a rl ndan daha az, daha az, daha az iman  olan kims ri at

n

xart!” M n gedib onlar  (oradan) ç xardaca am.”Dig r r vay td  Pey mb r  demi dir: “M n dördüncü d  qay b

min h md-s nalarla Allaha t rifl r dey

m v  Onun qar

nda s cd -

 qapanaca am. Onda m

 deyil


k: “Ey Muh mm d! Ba

 qald r, da-

, s

 qulaq as lacaq, ist , s ist diyin veril

k, havadarl q et, havadar-

n q bul olunacaq.” M n dey

m: “Ey R bbim! M

 izn ver: “L  ilah

ill llah!”– dey n kims

 ( fa tçi) olum.” Allah buyuracaq: “M nim izz -

tim , 


tim , böyüklüyüm  v  ululu uma and olsun ki, M n: “L  ilah

ill llah!”– dey n k sl ri oddan ç xardaca am.” ( l-Buxari, 7510)7-ci f sil. Qiyam t günü ll rin deyil n sözl rin lzisind  ç kilm si-:-

 :

.]

 :

[2221.

bu Hureyra  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “M rh

tli Allaha

sevimli, t ffüzü asan v  t zid  a r g n iki k lm  (vard r ki, bunlar):

“Sübhan llahi v  bih mdihi, subhan llahil- zim!”

2

 (k lm ridir).” ( l-Bu-xari, 7563)

1

 1744-cü h dis  bax.2

 T rcüm si: Allah pak v  müq dd sdir! Allaha h md olsun! Böyük Allah pak v  müq dd sdir!TABIN NDR1 – Pey mb g n v hyin ba lan kitab ......................................1

1-ci f sil. Pey mb

 g n v hyin ba lan

 nec  olmu dur?............................. 12 –  man kitab ..................................................................................................9

1-ci f sil. Pey mb rin : « slam be  ( sas) üz rind  qurulmu dur»– sözü ............. 9

2-ci f sil.  mana aid i r................................................................................................. 9

3-cü  f sil.  Müs lman  o  k sdir  ki,  onun  dilind n  v

lind n  ba qa  müs l-

manlara z r d ymir ............................................................................................ 9

4-cü f sil. Hans  müs lman daha f zil tli say r?........................................................ 9

5-ci f sil. Yem k yedirtm k  slamdand r .................................................................... 10

6-c  f sil. (Adam n) özü üçün ist diyini (müs lman) qarda  üçün d  ist

si

imandand r ........................................................................................................... 107-ci f sil. R sulullah  sevm k imandand r .............................................................. 10

8-ci f sil.  man n  irinliyi.............................................................................................. 10

9-cu f sil. (Kamil) iman n  lam ti  nsar  sevm kdir.................................................. 11

10-cu f sil. Fitn rd n qaçmaq dind ndir ................................................................. 11

11-ci f sil. Pey mb rin : «Aran zda Allah n yax  tan yan m

m»–


dem si................................................................................................................... 11

12-ci f sil.  man  hlinin 

ll r say sind  bir-birind n üstün olmas ..................... 12

13-cü f sil. H ya imandand r....................................................................................... 12

14-cü f sil. (Uca Allah n): «

r tövb  ets r, namaz q b z kat vers r,

onlar  s rb st burax n»– sözü............................................................................... 13

15-ci f sil. « man 

ldir»– dey n adam.................................................................... 13

16-c  f sil. (Adam n q bul etdiyi)  slam h qiq  uy un olmazsa............................ 13

17-ci f sil. H yat yolda na qar  nankorluq etm k v  küfrün alt nda (ba qa

növ) küfrün olmas .............................................................................................. 14

18-ci f sil. Günah i r görm k cahillikd n ir li g n bir  eydir v  günah

sahibi ta Allaha  rik qo may nca, etdiyi günaha gör  kafir say lmaz............ 14

19-cu f sil. (Uca Allah n): «

r möminl rd n iki d st  bir-biri il  vuru arsa,

onlar  d rhal bar

n»– sözü ........................................................................... 15

20-ci f sil. Zülmün alt nda (ba qa növ) zülmün olmas ............................................. 15

21-ci f sil. Münafiqin  lam tl ri .................................................................................. 15

22-ci f sil. Q dr gec sind  ibad t etm k imandand r................................................ 16

23-cü f sil. Cihad imandand r...................................................................................... 16

24-cü f sil. Ramazan gec rind  nafil  namazlar  q lmaq imandand r................... 16

25-ci f sil. Ramazan ay  mükafat  (yaln z Allahdan

) umaraq oruc

tutmaq imandand r.............................................................................................. 17

26-c  f sil. Din asand r .................................................................................................. 17

27-ci f sil. Namaz q lmaq imandand r........................................................................ 17

28-ci f sil. Ki inin  slam n göz lliyi.......................................................................... 18

29-cu f sil. Allaha

n sevimli olan din (

l) davamiyy tli olan r................... 18889

30-cu f sil.  man n artmas  v  azalmas ...................................................................... 18

31-ci f sil. Z kat  slamdand r....................................................................................... 19

32-ci f sil. C naz nin ard nca getm k imandand r.................................................... 20

33-cü f sil. Möminin özü d  hiss etm

linin puç olma ndan qorx-mas ....................................................................................................................... 20

34-cü f sil. C brailin

 Pey mb

 iman, islam v  ehsan bar sual

verm si............................................................................................................................. 20

35-ci f sil. Dinin  gör  ( übh li  eyl rd n) ç kin n kims nin f zil ti...................... 21

36-c  f sil. Q nim tin be

 birini verm k imandand r ............................................ 22

37-ci f sil. 

ll rin ancaq niyy  gör  möt

r say laca  bar

 varid olan

dis................................................................................................................................. 23

38-ci f sil. Pey mb rin : «Din n sih tdir!»– sözü.................................................. 23

?


----massives-sur-les.html

----meyers-critical-and.html

----microsoft-word-yazi-13.html

----microsoft-word-yazi-4.html

----microsoft-word-yazi-9.html