1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 27

{0>F. La conservation, l’utilisation et la destruction des données recueilliesF. Păstrarea, utilizarea şi distrugerea datelor colectate

səhifə6/27
tarix01.11.2017
ölçüsü1.43 Mb.

{0>

F. La conservation, l’utilisation et la destruction des données recueillies

F. Păstrarea, utilizarea şi distrugerea datelor colectate

<0}

1.

{0>

La conservation des données recueillies

Păstrarea datelor colectate

<0}

49

. {0>L’article 10 de la LMOI dispose que les organes d’application des lois qui procèdent à des mesures opérationnelles d’investigation peuvent créer et utiliser des bases de données ou ouvrir des dossiers personnels.Art. 10 LMOI prevede că organele de aplicare a legii care efectuează măsuri operative de investigaţii pot crea şi folosi baze de date sau pot deschide dosare personale.<0} {0>Un dossier personnel doit être clôturé lorsque les objectifs indiqués à l’article 2 de la loi ont été atteints ou s’il est établi qu’ils sont impossibles à atteindre.Un dosar personal se închide atunci când obiectivele menţionate la art. 2 din lege au fost îndeplinite sau în cazul în care se constată că acestea sunt imposibil de realizat.<0}

50

. {0>Dans sa décision du 14 juillet 1998 (évoquée au paragraphe 40 ci dessus), la Cour constitutionnelle a relevé, concernant la possibilité – offerte par l’article 10 – pour les organes d’application des lois accomplissant des mesures opérationnelles d’investigation de créer des bases de données ou d’ouvrir des dossiers personnels, que seules les données touchant à la prévention des infractions pénales ou aux investigations sur celles-ci pouvaient être introduites dans ces bases de données ou ces dossiers personnels.În decizia din 14 iulie 1998 (menţionată la pct. 40 supra), Curtea Constituţională a observat, cu privire la posibilitatea – prevăzută la art. 10 – ca organele de aplicare a legii care efectuează măsuri operative de investigaţii să creeze baze de date ori să deschidă dosare personale, că doar datele referitoare la prevenirea infracţiunilor sau la investigarea acestora pot fi introduse în aceste baze de date sau dosare personale.<0} {0>Elle a ajouté que, dès lors que les activités criminelles ne relevaient pas de la sphère de la vie privée, la collecte d’informations sur de telles activités ne portait pas atteinte au droit au respect de la vie privée.Instanţa a adăugat că, din moment ce activităţile infracţionale nu intră în sfera vieţii private, colectarea de informaţii despre astfel de activităţi nu aduce atingere dreptului la respectarea vieţii private.<0} {0>Elle a enfin précisé que, si des informations sur les activités criminelles d’une personne introduites dans un dossier personnel n’étaient pas confirmées par la suite, ledit dossier devait être clôturé.În final, instanţa a precizat că, în cazul în care informaţiile despre activităţile infracționale ale unei persoane introduse într-un dosar personal nu se confirmă ulterior, dosarul respectiv se închide.<0}

51

. {0>Les enregistrements des communications téléphoniques et autres interceptées doivent être scellés et conservés dans des conditions permettant d’écarter tout risque d’écoute ou de copie par des personnes non autorisées (article 8 § 4 de la LMOI).Înregistrările comunicaţiilor telefonice şi de alt tip interceptate trebuie să fie sigilate şi păstrate în astfel de condiţii încât să se evite orice risc de ascultare sau copiere de către persoane neautorizate (art. 8 alin. 4 LMOI).<0}

52

. {0>Les informations relatives aux installations utilisées pour la mise en œuvre de mesures opérationnelles d’investigation, aux méthodes employées, aux agents qui interviennent et aux données recueillies constituent un secret d’État.Informaţiile despre echipamentele folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor operative de investigaţii, metodele utilizate, funcţionarii implicaţi şi datele colectate constituie secret de stat.<0} {0>Leur déclassification n’est possible qu’en vertu d’une décision spéciale du chef de l’organe d’État qui effectue les mesures opérationnelles d’investigation (article 12 § 1 de la LMOI et article 5 § 4 de la loi no 5485-I du 21 juillet 1993 sur les secrets d’État).Declasificarea acestora este posibilă numai în temeiul unei decizii speciale a şefului organului de stat care efectuează măsurile operative de investigaţii (art. 12 alin. 1 LMOI şi art. 5 alin. 4 din Legea nr. 5485-I din 21 iulie 1993 privind secretele de stat).<0}

53

. {0>Doivent être apposées en évidence sur les pièces renfermant des secrets d’État les informations suivantes :Pe documentele care conţin secrete de stat se afişează în mod vizibil următoarele informaţii:<0} {0>degré de confidentialité, organe d’État auteur de la décision de classification, numéro d’enregistrement et date ou conditions de déclassification (article 12 de la loi sur les secrets d’État).nivelul de secretizare, organul de stat care emite decizia de clasificare, numărul de înregistrare şi data sau condiţiile declasificării (art. 12 din Legea privind secretele de stat).<0}

2.

{0>

L’utilisation des données recueillies et les conditions de leur divulgation

Utilizarea datelor colectate şi condiţiile divulgării lor

<0}

54

. {0>Les informations contenant des secrets d’État ne peuvent être communiquées à un autre service de l’État, à une organisation ou à une personne qu’avec l’autorisation du service d’État auteur de la décision de classifier ces informations.Informaţiile care conţin secrete de stat nu pot fi divulgate altui serviciu de stat, unei organizaţii sau unei persoane decât cu aprobarea serviciului de stat care a emis decizia de clasificare a acestor informaţii.<0} {0>Elles ne peuvent être communiquées qu’à des services d’État ou organisations spécialement habilités à cet effet ou à des personnes ayant le niveau requis d’habilitation de sécurité.Acestea nu pot fi comunicate decât serviciilor de stat sau organizaţiilor autorizate special în acest sens ori persoanelor care au certificatul de securitate necesar.<0} {0>Le service de l’État ou l’organisation auquel des informations classifiées sont communiquées doit veiller à ce qu’elles soient dûment protégées.Serviciul de stat sau organizaţia care primeşte informaţii clasificate trebuie să se asigure că acestea sunt protejate în mod corespunzător.<0} {0>Le chef du service de l’État ou de l’organisation en question est personnellement responsable de la protection des informations classifiées contre l’accès ou la divulgation non autorisés (articles 16 et 17 de la loi sur les secrets d’État).Şeful serviciului de stat sau al organizaţiei în cauză este personal răspunzător pentru protecţia informaţiilor clasificate împotriva accesului neautorizat sau a divulgării neautorizate (art. 16 şi 17 din Legea privind secretele de stat).<0}

55

. {0>Seules une organisation ou une entreprise dont il est confirmé qu’elles disposent de services internes spécifiquement chargés de la protection des données, que leurs employés sont qualifiés pour manier des informations classifiées et qu’elles utilisent des systèmes agréés de protection des données peuvent être autorisées à prendre connaissance de secrets d’État (article 27 de la loi sur les secrets d’État).Numai o organizaţie sau o întreprindere despre care s-a confirmat faptul că dispune de servicii interne destinate în special protecţiei datelor, că angajaţii lor sunt calificaţi să se ocupe de informaţii clasificate şi că folosesc sisteme agreate pentru protecţia datelor pot primi autorizaţie să acceseze secrete de stat (art. 27 din Legea privind secretele de stat).<0}

56

. {0>L’habilitation de sécurité n’est octroyée qu’aux agents de l’État qui en ont véritablement besoin pour s’acquitter de leurs tâches.Certificatul de securitate se acordă numai funcţionarilor statului care au cu adevărat nevoie de aşa ceva pentru a-şi îndeplini sarcinile.<0} {0>Elle est également accordée aux juges pour la durée de leurs fonctions et aux avocats intervenant dans une affaire pénale si le dossier contient des pièces portant sur des secrets d’État.De asemenea, certificatul se acordă judecătorilor pe durata mandatelor acestora şi avocaţilor implicaţi într-o cauză penală dacă dosarul conţine elemente legate de secrete de stat.<0} {0>Quiconque s’est vu délivrer une habilitation de sécurité doit s’engager par écrit à s’abstenir de communiquer les informations classifiées qui lui sont confiées (paragraphes 7, 11 et 21 du règlement no 63 pris le 6 février 2010 par le gouvernement de la Fédération de Russie).Orice persoană care a primit certificat de securitate trebuie să se angajeze, în scris, să nu comunice informaţiile clasificate care i-au fost încredinţate (pct. 7, 11 şi 21 din Regulamentul nr. 63 adoptat la 6 februarie 2010 de Guvernul Federaţiei Ruse).<0}

57

. {0>Le chef du service de l’État ou de l’organisation qui est en possession d’informations renfermant des secrets d’État se charge de donner accès à ces informations aux agents de l’État et autres personnes autorisées.Şeful serviciului de stat sau al organizaţiei care deţine informaţii ce conţin secrete de stat trebuie să asigure accesul la aceste informaţii funcţionarilor statului şi altor persoane autorizate.<0} {0>Il doit veiller à ce que seules soient communiquées les informations nécessaires au destinataire pour l’accomplissement de ses tâches (article 25 de la loi sur les secrets d’État).Acesta trebuie să se asigure că numai informaţiile necesare sunt comunicate destinatarului pentru îndeplinirea obligaţiilor sale (art. 25 din Legea privind secretele de stat).<0}

58

. {0>Si les données recueillies au cours de mesures opérationnelles d’investigation contiennent des informations sur la commission d’une infraction pénale, ces informations ainsi que l’ensemble des pièces justificatives nécessaires (photographies et enregistrements audio ou vidéo, par exemple) doivent être adressés aux services d’enquête compétents ou à un tribunal.În cazul în care datele colectate în cadrul măsurilor operative de investigaţii conţin informaţii cu privire la comiterea unei infracţiuni, aceste informaţii şi toate elementele justificative necesare (fotografii şi înregistrări audio sau video, de exemplu) se comunică serviciilor de investigaţii competente sau unei instanţe.<0} {0>Si les informations ont été recueillies grâce à des mesures opérationnelles d’investigation entraînant une atteinte au droit au respect du caractère privé de communications postales, télégraphiques et autres transmises au moyen d’un réseau de télécommunications ou de services de courrier, ou une atteinte à l’intimité du domicile, elles doivent être adressées aux services d’enquête ou de poursuite, de même que la décision judiciaire ayant autorisé les mesures en question.În cazul în care informaţiile au fost colectate în cadrul unor măsuri operative de investigaţii care implică o ingerinţă în dreptul la respectarea caracterului privat al comunicaţiilor poştale, telegrafice şi de alt tip transmise printr-o reţea de telecomunicaţii ori prin servicii de curierat, sau o ingerinţă în caracterul privat al domiciliului, acestea se comunică serviciilor de cercetare sau de urmărire penală, ca şi decizia judecătorească de autorizare a măsurilor respective.<0} {0>Les informations doivent être transmises selon la procédure spécialement prévue pour le traitement des informations classifiées, sauf si l’organe d’État qui a mis en œuvre les mesures opérationnelles d’investigation a décidé de les déclassifier (paragraphes 1, 12, 14 et 16 de l’arrêté no 776/703/509/507/1820/42/535/ 398/68 du ministère de l’Intérieur du 27 septembre 2013).Informaţiile se transmit în conformitate cu procedura specială prevăzută pentru prelucrarea informaţiilor clasificate, cu excepţia cazului în care organul de stat care a pus în aplicare măsurile operative de investigaţii a decis să le declasifice (pct. 1, 12, 14 şi 16 din Ordinul nr. 776/703/509/507/1820/42/535/ 398/68 din 27 septembrie 2013 al Ministerului de Interne).<0}

59

. {0>Si la personne dont les communications téléphoniques ou autres ont été interceptées est inculpée d’une infraction pénale, les enregistrements doivent être remis à l’enquêteur et versés au dossier pénal.În cazul în care persoana ale cărei comunicaţii telefonice şi de alt tip au fost interceptate este inculpată pentru o infracţiune, înregistrările se transmit investigatorului şi se depun la dosarul penal.<0} {0>Leur utilisation et leur conservation ultérieures sont régies par les règles de procédure pénale (article 8 § 5 de la LMOI).Utilizarea şi păstrarea lor ulterioară sunt reglementate de normele de procedură penală (art. 8 alin. 5 LMOI).<0}

60

. {0>Les données recueillies au moyen de mesures opérationnelles d’investigation peuvent être utilisées pour la préparation et la conduite d’une enquête et d’une procédure judiciaire et en tant qu’éléments de preuve dans le cadre d’une procédure pénale, conformément aux dispositions juridiques régissant la recherche, l’appréciation et l’examen des preuves.Datele colectate în cadrul unor măsuri operative de investigaţii pot fi folosite pentru pregătirea şi desfăşurarea unei cercetări şi proceduri judiciare şi ca probe în cadrul unei proceduri penale, în conformitate cu prevederile legale privind adunarea, evaluarea şi examinarea probelor.<0} {0>La décision de transmettre les données recueillies à d’autres organes d’application des lois ou à un tribunal appartient au chef de l’organe d’État ayant procédé aux mesures opérationnelles d’investigation (article 11 de la LMOI).Decizia de a transmite datele colectate altor organe de aplicare a legii sau unei instanţe revine şefului organului de stat care a efectuat măsurile operative de investigaţii (art. 11 ​​ LMOI).<0}

61

. {0>Si l’interception a été autorisée dans le cadre d’une procédure pénale, l’enquêteur peut, à tout moment pendant la période visée par l’autorisation d’interception, obtenir les enregistrements auprès de l’organe qui effectue l’interception.În cazul în care interceptarea a fost autorizată în cadrul unei proceduri penale, investigatorul poate, în orice moment al perioadei prevăzute în autorizaţia de interceptare, să obţină înregistrările de la organul care efectuează interceptarea.<0} {0>Les enregistrements doivent être scellés et accompagnés d’une lettre indiquant les dates et heures de début et de fin des communications enregistrées, ainsi que les moyens techniques employés pour les intercepter.Înregistrările trebuie să fie sigilate şi însoţite de o scrisoare care indică data şi ora începerii şi încheierii comunicaţiilor înregistrate, precum şi mijloacele tehnice folosite la interceptare.<0} {0>Les enregistrements doivent être écoutés par l’enquêteur en présence de témoins instrumentaires, le cas échéant d’un expert et des personnes dont les communications ont été interceptées.Înregistrările trebuie să fie ascultate de investigator în prezenţa martorilor asistenţi, a unui expert - după caz - şi a persoanelor ale căror comunicaţii au fost interceptate.<0} {0>L’enquêteur doit dresser un procès-verbal contenant la transcription intégrale des parties des communications enregistrées qui sont pertinentes pour l’affaire pénale dont il s’agit (article 186 §§ 6 et 7 du CPP).Investigatorul întocmeşte un proces-verbal care conţine transcrierea integrală a acelor părţi din comunicaţiile înregistrate care sunt relevante pentru cauza penală respectivă (art. 186 alin. 6 şi 7 C. proc. pen.).<0} {0>Le 4 mars 2013, l’article 186 § 7 a été modifié par suppression de la prescription relative à la présence de témoins instrumentaires.La 4 martie 2013, art. 186 alin. 7 a fost modificat, eliminându-se dispoziţia referitoare la prezenţa martorilor asistenţi.<0}

62

. {0>Les enregistrements et les données relatives aux communications qui ont été recueillies sont joints au dossier pénal.Înregistrările şi datele referitoare la comunicaţiile care au fost colectate se depun la dosarul penal.<0} {0>Ils doivent être scellés et conservés dans des conditions permettant d’écarter tout risque d’écoute ou de copie par des personnes non autorisées (article 186 § 8 du CPP et article 186.1, introduit le 1er juillet 2010).Acestea trebuie să fie sigilate şi păstrate în condiţii suficiente pentru a preveni orice risc de ascultare sau de copiere de către persoane neautorizate (art. 186 alin. 8 C. proc. pen. şi art. 186.1, introdus la 1 iulie 2010).<0}

63

. {0>Les résultats de mesures opérationnelles d’investigation entraînant une restriction au droit au respect de la correspondance ou des communications téléphoniques, postales, télégraphiques ou autres ne peuvent servir d’éléments de preuve dans une procédure pénale que s’ils ont été obtenus en vertu d’une décision judiciaire et si les mesures en question ont été mises en œuvre dans le respect des règles de procédure pénale (paragraphe 14 de l’arrêt no 8 rendu le 31 octobre 1995 par la formation plénière de la Cour suprême de la Fédération de Russie).Rezultatele măsurilor operative de investigaţii care implică o restrângere a dreptului la respectarea corespondenţei ori a comunicaţiilor telefonice, poştale, telegrafice sau de alt tip pot servi ca probe în cadrul unei proceduri penale doar dacă au fost obţinute în temeiul unei decizii judecătoreşti şi dacă măsurile respective au fost puse în aplicare în conformitate cu normele de procedură penală (pct. 14 din hotărârea nr. 8 pronunţată la 31 octombrie 1995 de plenul Curţii Supreme a Federaţiei Ruse).<0}

64

. {0>Il est interdit d’utiliser comme éléments de preuve des données qui, recueillies au moyen de mesures opérationnelles d’investigation, ne satisfont pas aux règles du CPP sur la recevabilité des preuves (article 89 du CPP).Se interzice utilizarea ca probe a datelor care, fiind colectate în cadrul unor măsuri operative de investigaţii, nu respectă normele din Codul de procedură penală cu privire la admisibilitatea probelor (art. 89 C. proc. pen.).<0} {0>Les éléments de preuve obtenus en infraction avec le CPP ne sont pas recevables.Probele obţinute prin încălcarea Codului de procedură penală nu sunt admisibile.<0} {0>Des éléments de preuve irrecevables sont dénués de valeur juridique et ne peuvent servir de fondement à des accusations pénales ou pour établir l’une quelconque des circonstances pour lesquelles des preuves doivent être fournies dans le cadre d’une procédure pénale.Probele inadmisibile sunt lipsite de valoare juridică şi nu pot servi ca temei al unor acuzaţii în materie penală sau pentru a clarifica vreuna din circumstanţele pentru care trebuie prezentate probe în cadrul unei proceduri penale.<0} {0>Des éléments de preuve qui ont été écartés par un tribunal sont dépourvus de valeur juridique et ne peuvent ni être invoqués dans un jugement ou une autre décision judiciaire, ni être examinés ou utilisés pendant le procès (articles 75 et 235 du CPP).Probele care au fost respinse de o instanţă nu au valoare juridică şi nu pot fi invocate într-o hotărâre sau decizie judecătorească şi nici examinate sau utilizate în cursul procesului (art. 75 şi art. 35 C. proc. pen.).<0}

3. {0>La destruction de données recueilliesDistrugerea datelor colectate<0}


65

. {0>Les données recueillies au moyen de mesures opérationnelles d’investigation au sujet d’une personne dont la culpabilité n’a pas été établie selon les voies légales doivent être conservées pendant un an puis être détruites, sauf si elles sont nécessaires dans l’intérêt du service ou de la justice.Datele colectate în cadrul măsurilor operative de investigaţii cu privire la o persoană a cărei vinovăţie nu a fost stabilită conform legii se păstrează timp de 1 an după care se distrug, cu excepţia cazului în care sunt necesare în interesul serviciului sau al justiţiei.<0} {0>Les enregistrements audio et autres éléments recueillis à la faveur de l’interception de communications téléphoniques ou autres doivent être conservés pendant six mois puis être détruits si la personne concernée n’a pas été inculpée d’une infraction pénale.Înregistrările audio şi alte materiale colectate prin interceptarea comunicaţiilor telefonice sau de alt tip se păstrează timp de 6 luni, după care se distrug – dacă persoana vizată nu a fost inculpată pentru o infracţiune.<0} {0>Le juge ayant autorisé l’interception doit être informé trois mois à l’avance de la destruction prévue (article 5 § 7 de la LMOI).Judecătorul care a autorizat interceptarea trebuie să fie informat cu 3 luni înainte de distrugerea planificată (art. 5 alin. 7 LMOI).<0}

66

. {0>Si la personne concernée a été inculpée d’une infraction pénale, à l’issue de la procédure pénale, le juge du fond décide de la conservation ou de la destruction des données utilisées comme éléments de preuve.Dacă persoana vizată a fost inculpată pentru o infracţiune, la sfârşitul procesului penal, judecătorul de fond decide păstrarea sau distrugerea datelor utilizate ca probe.<0} {0>La destruction doit être consignée dans un rapport à faire signer par le chef du service d’enquête et à verser au dossier de l’affaire (article 81 § 3 du CPP et paragraphe 49 de l’arrêté no 142 du 30 septembre 2011 de la Commission des enquêtes).Distrugerea se consemnează într-un raport care va fi semnat de şeful serviciului de investigaţii şi va fi depus la dosarul cauzei (art. 81 alin. 3 C. proc. pen. şi pct. 49 din Ordinul nr. 142 din 30 septembrie 2011 al Comisiei de investigaţii).<0}


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


2--vozniknovenie-ellino.html

2--vrachebnij-i.html

2--vremya-provedeniya.html

2--vstavte-propushennie.html

2--vtorichnaya.html